కపుర్తాలా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కపుర్తాలా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కపుర్తాలా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 20 మే 2022 51,400
బర్నాలా 20 మే 2022 51,400
బతిందా 20 మే 2022 51,400
బిలాస్‌పూర్ 20 మే 2022 51,450
చంబ 20 మే 2022 51,450
చండీగ .్ 20 మే 2022 51,400
ఫరీద్కోట్ 20 మే 2022 51,400
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 20 మే 2022 51,400
ఫిరోజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,400
గురుదాస్‌పూర్ 20 మే 2022 51,400
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 51,450
హోషియార్పూర్ 20 మే 2022 51,400
జలంధర్ 20 మే 2022 51,400
జమ్మూ 20 మే 2022 51,480
కాంగ్రా 20 మే 2022 51,450
కపుర్తాలా 20 మే 2022 51,400
కథువా 20 మే 2022 51,480
లుధియానా 20 మే 2022 51,400
మండి 20 మే 2022 51,450
మాన్సా 20 మే 2022 51,400
మోగా 20 మే 2022 51,400
ముక్త్సర్ 20 మే 2022 51,400
పంచకుల 20 మే 2022 51,380
పఠాన్‌కోట్ 20 మే 2022 51,400
పాటియాలా 20 మే 2022 51,400
రూపనగర్ 20 మే 2022 51,400
సాంబా 20 మే 2022 51,480
సంగ్రూర్ 20 మే 2022 51,400
సాస్ నగర్ 20 మే 2022 51,400
Shd భగత్ సింగ్ Ngr 20 మే 2022 51,400
టార్న్ తరణ్ 20 మే 2022 51,400
ఉనా 20 మే 2022 51,450
కపుర్తాలా : బంగారం ధర

కపుర్తాలా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 20 మే 2022 62,200
బర్నాలా 20 మే 2022 62,200
బతిందా 20 మే 2022 62,200
బిలాస్‌పూర్ 20 మే 2022 62,270
చంబ 20 మే 2022 62,270
చండీగ .్ 20 మే 2022 62,200
ఫరీద్కోట్ 20 మే 2022 62,200
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 20 మే 2022 62,200
ఫిరోజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,200
గురుదాస్‌పూర్ 20 మే 2022 62,200
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 62,270
హోషియార్పూర్ 20 మే 2022 62,200
జలంధర్ 20 మే 2022 62,200
జమ్మూ 20 మే 2022 62,310
కాంగ్రా 20 మే 2022 62,270
కపుర్తాలా 20 మే 2022 62,200
కథువా 20 మే 2022 62,310
లుధియానా 20 మే 2022 62,200
మండి 20 మే 2022 62,270
మాన్సా 20 మే 2022 62,200
మోగా 20 మే 2022 62,200
ముక్త్సర్ 20 మే 2022 62,200
పంచకుల 20 మే 2022 62,190
పఠాన్‌కోట్ 20 మే 2022 62,200
పాటియాలా 20 మే 2022 62,200
రూపనగర్ 20 మే 2022 62,200
సాంబా 20 మే 2022 62,310
సంగ్రూర్ 20 మే 2022 62,200
సాస్ నగర్ 20 మే 2022 62,200
Shd భగత్ సింగ్ Ngr 20 మే 2022 62,200
టార్న్ తరణ్ 20 మే 2022 62,200
ఉనా 20 మే 2022 62,270
కపుర్తాలా : వెండి ధర