కరౌలి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కరౌలి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కరౌలి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 21 మే 2022 51,740
అల్వార్ 21 మే 2022 51,720
భరత్పూర్ 21 మే 2022 51,720
దౌసా 21 మే 2022 51,720
ధౌల్పూర్ 21 మే 2022 51,720
ఫిరోజాబాద్ 21 మే 2022 51,740
గ్వాలియర్ 21 మే 2022 51,780
జైపూర్ 21 మే 2022 51,720
కరౌలి 21 మే 2022 51,720
మధుర 21 మే 2022 51,740
మోరెనా 21 మే 2022 51,780
సవైమాధోపూర్ 21 మే 2022 51,720
షియోపూర్ 21 మే 2022 51,780
శివపురి 21 మే 2022 51,780
టోంక్ 21 మే 2022 51,720
కరౌలి : బంగారం ధర

కరౌలి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 21 మే 2022 63,020
అల్వార్ 21 మే 2022 63,000
భరత్పూర్ 21 మే 2022 63,000
దౌసా 21 మే 2022 63,000
ధౌల్పూర్ 21 మే 2022 63,000
ఫిరోజాబాద్ 21 మే 2022 63,020
గ్వాలియర్ 21 మే 2022 63,070
జైపూర్ 21 మే 2022 63,000
కరౌలి 21 మే 2022 63,000
మధుర 21 మే 2022 63,020
మోరెనా 21 మే 2022 63,070
సవైమాధోపూర్ 21 మే 2022 63,000
షియోపూర్ 21 మే 2022 63,070
శివపురి 21 మే 2022 63,070
టోంక్ 21 మే 2022 63,000
కరౌలి : వెండి ధర