కాశీ రామ్ నగర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కాశీ రామ్ నగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కాశీ రామ్ నగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 20 మే 2022 51,410
అలీగ .్ 20 మే 2022 51,410
అమ్రోహా 20 మే 2022 51,410
ఆరయ్య 20 మే 2022 51,410
బరేలీ 20 మే 2022 51,410
భరత్పూర్ 20 మే 2022 51,390
వెనుక 20 మే 2022 51,450
బుడాన్ 20 మే 2022 51,410
బులంద్‌షహర్ 20 మే 2022 51,410
ధౌల్పూర్ 20 మే 2022 51,390
ఎటా 20 మే 2022 51,410
ఎటావా 20 మే 2022 51,410
ఫరీదాబాద్ 20 మే 2022 51,380
ఫరూక్కాబాద్ 20 మే 2022 51,410
ఫిరోజాబాద్ 20 మే 2022 51,410
గౌతమ్ బుద్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
హాపూర్ 20 మే 2022 51,410
హార్డోయి 20 మే 2022 51,410
హత్రాస్ 20 మే 2022 51,410
కన్నూజ్ 20 మే 2022 51,410
కాశీ రామ్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
మెయిన్‌పురి 20 మే 2022 51,410
మధుర 20 మే 2022 51,410
మొరాదాబాద్ 20 మే 2022 51,410
పాల్వాల్ 20 మే 2022 51,380
పిలిభిత్ 20 మే 2022 51,410
రాంపూర్ 20 మే 2022 51,410
సంభల్ 20 మే 2022 51,410
షాజహన్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 20 మే 2022 51,420
కాశీ రామ్ నగర్ : బంగారం ధర

కాశీ రామ్ నగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 20 మే 2022 62,220
అలీగ .్ 20 మే 2022 62,220
అమ్రోహా 20 మే 2022 62,220
ఆరయ్య 20 మే 2022 62,220
బరేలీ 20 మే 2022 62,220
భరత్పూర్ 20 మే 2022 62,190
వెనుక 20 మే 2022 62,270
బుడాన్ 20 మే 2022 62,220
బులంద్‌షహర్ 20 మే 2022 62,220
ధౌల్పూర్ 20 మే 2022 62,190
ఎటా 20 మే 2022 62,220
ఎటావా 20 మే 2022 62,220
ఫరీదాబాద్ 20 మే 2022 62,190
ఫరూక్కాబాద్ 20 మే 2022 62,220
ఫిరోజాబాద్ 20 మే 2022 62,220
గౌతమ్ బుద్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
హాపూర్ 20 మే 2022 62,220
హార్డోయి 20 మే 2022 62,220
హత్రాస్ 20 మే 2022 62,220
కన్నూజ్ 20 మే 2022 62,220
కాశీ రామ్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
మెయిన్‌పురి 20 మే 2022 62,220
మధుర 20 మే 2022 62,220
మొరాదాబాద్ 20 మే 2022 62,220
పాల్వాల్ 20 మే 2022 62,190
పిలిభిత్ 20 మే 2022 62,220
రాంపూర్ 20 మే 2022 62,220
సంభల్ 20 మే 2022 62,220
షాజహన్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 20 మే 2022 62,230
కాశీ రామ్ నగర్ : వెండి ధర