కౌశాంబి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కౌశాంబి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కౌశాంబి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలహాబాద్ 21 మే 2022 51,740
అమెతి / సిఎస్ఎమ్ నగర్ 21 మే 2022 51,740
బండా 21 మే 2022 51,740
బారాబంకి 21 మే 2022 51,740
చిత్రకూట్ 21 మే 2022 51,740
ఫైజాబాద్ 21 మే 2022 51,740
ఫతేపూర్ 21 మే 2022 51,740
హమీర్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
జౌన్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
కాన్పూర్ అర్బన్ 21 మే 2022 51,740
కౌశాంబి 21 మే 2022 51,740
లక్నో 21 మే 2022 51,740
మహోబా 21 మే 2022 51,740
మీర్జాపూర్ 21 మే 2022 51,740
పన్నా 21 మే 2022 51,780
ప్రతాప్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
రే బరేలి 21 మే 2022 51,740
రేవా 21 మే 2022 51,780
సంత్ రవి నగర్ 21 మే 2022 51,740
సత్నా 21 మే 2022 51,780
సిధి 21 మే 2022 51,780
సుల్తాన్పూర్ 21 మే 2022 51,740
ఉన్నవో 21 మే 2022 51,740
వారణాసి 21 మే 2022 51,740
కౌశాంబి : బంగారం ధర

కౌశాంబి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలహాబాద్ 21 మే 2022 63,020
అమెతి / సిఎస్ఎమ్ నగర్ 21 మే 2022 63,020
బండా 21 మే 2022 63,020
బారాబంకి 21 మే 2022 63,020
చిత్రకూట్ 21 మే 2022 63,020
ఫైజాబాద్ 21 మే 2022 63,020
ఫతేపూర్ 21 మే 2022 63,020
హమీర్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
జౌన్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
కాన్పూర్ అర్బన్ 21 మే 2022 63,020
కౌశాంబి 21 మే 2022 63,020
లక్నో 21 మే 2022 63,020
మహోబా 21 మే 2022 63,020
మీర్జాపూర్ 21 మే 2022 63,020
పన్నా 21 మే 2022 63,070
ప్రతాప్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
రే బరేలి 21 మే 2022 63,020
రేవా 21 మే 2022 63,070
సంత్ రవి నగర్ 21 మే 2022 63,020
సత్నా 21 మే 2022 63,070
సిధి 21 మే 2022 63,070
సుల్తాన్పూర్ 21 మే 2022 63,020
ఉన్నవో 21 మే 2022 63,020
వారణాసి 21 మే 2022 63,020
కౌశాంబి : వెండి ధర