ఖండ్వా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఖండ్వా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఖండ్వా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అకోలా 21 మే 2022 51,730
బార్వానీ 21 మే 2022 51,780
బేతుల్ 21 మే 2022 51,780
బుల్ధన 21 మే 2022 51,730
బుర్హాన్పూర్ 21 మే 2022 51,780
దేవాస్ 21 మే 2022 51,780
ధార్ 21 మే 2022 51,780
హర్దా 21 మే 2022 51,780
ఇండోర్ 21 మే 2022 51,780
జల్గావ్ 21 మే 2022 51,730
ఖండ్వా 21 మే 2022 51,780
ఖార్గోన్ 21 మే 2022 51,780
ఖండ్వా : బంగారం ధర

ఖండ్వా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అకోలా 21 మే 2022 63,010
బార్వానీ 21 మే 2022 63,070
బేతుల్ 21 మే 2022 63,070
బుల్ధన 21 మే 2022 63,010
బుర్హాన్పూర్ 21 మే 2022 63,070
దేవాస్ 21 మే 2022 63,070
ధార్ 21 మే 2022 63,070
హర్దా 21 మే 2022 63,070
ఇండోర్ 21 మే 2022 63,070
జల్గావ్ 21 మే 2022 63,010
ఖండ్వా 21 మే 2022 63,070
ఖార్గోన్ 21 మే 2022 63,070
ఖండ్వా : వెండి ధర