ఖార్గోన్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఖార్గోన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఖార్గోన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీరాజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,450
బార్వానీ 20 మే 2022 51,450
బుర్హాన్పూర్ 20 మే 2022 51,450
దేవాస్ 20 మే 2022 51,450
ధార్ 20 మే 2022 51,450
ధూలే 20 మే 2022 51,400
హర్దా 20 మే 2022 51,450
ఇండోర్ 20 మే 2022 51,450
జల్గావ్ 20 మే 2022 51,400
జాబువా 20 మే 2022 51,450
ఖండ్వా 20 మే 2022 51,450
ఖార్గోన్ 20 మే 2022 51,450
నందూర్బార్ 20 మే 2022 51,400
ఉజ్జయిని 20 మే 2022 51,450
ఖార్గోన్ : బంగారం ధర

ఖార్గోన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీరాజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,270
బార్వానీ 20 మే 2022 62,270
బుర్హాన్పూర్ 20 మే 2022 62,270
దేవాస్ 20 మే 2022 62,270
ధార్ 20 మే 2022 62,270
ధూలే 20 మే 2022 62,200
హర్దా 20 మే 2022 62,270
ఇండోర్ 20 మే 2022 62,270
జల్గావ్ 20 మే 2022 62,200
జాబువా 20 మే 2022 62,270
ఖండ్వా 20 మే 2022 62,270
ఖార్గోన్ 20 మే 2022 62,270
నందూర్బార్ 20 మే 2022 62,200
ఉజ్జయిని 20 మే 2022 62,270
ఖార్గోన్ : వెండి ధర