కోడెర్మా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కోడెర్మా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కోడెర్మా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అర్వాల్ 20 మే 2022 51,370
U రంగాబాద్ 20 మే 2022 51,370
బంకా 20 మే 2022 51,370
బెగుసారై 20 మే 2022 51,370
భోజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,370
బొకారో 20 మే 2022 51,410
చత్రా 20 మే 2022 51,410
డియోగ arh ్ 20 మే 2022 51,410
ధన్బాద్ 20 మే 2022 51,410
గయా 20 మే 2022 51,370
గిరిదిహ్ 20 మే 2022 51,410
హజారిబాగ్ 20 మే 2022 51,410
జమతారా 20 మే 2022 51,410
జముయి 20 మే 2022 51,370
జెహనాబాద్ 20 మే 2022 51,370
ఖాగారియా 20 మే 2022 51,370
ఖుంతి 20 మే 2022 51,410
కోడెర్మా 20 మే 2022 51,410
లఖిసరై 20 మే 2022 51,370
లతేహర్ 20 మే 2022 51,410
లోహర్‌దగా 20 మే 2022 51,410
ముంగెర్ 20 మే 2022 51,370
నలంద 20 మే 2022 51,370
నవాడ 20 మే 2022 51,370
పలామౌ 20 మే 2022 51,410
పాట్నా 20 మే 2022 51,370
పురులియా 20 మే 2022 51,330
రామ్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,410
రాంచీ 20 మే 2022 51,410
సమస్తిపూర్ 20 మే 2022 51,370
షేక్‌పురా 20 మే 2022 51,370
వైశాలి 20 మే 2022 51,370
కోడెర్మా : బంగారం ధర

కోడెర్మా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అర్వాల్ 20 మే 2022 62,170
U రంగాబాద్ 20 మే 2022 62,170
బంకా 20 మే 2022 62,170
బెగుసారై 20 మే 2022 62,170
భోజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,170
బొకారో 20 మే 2022 62,220
చత్రా 20 మే 2022 62,220
డియోగ arh ్ 20 మే 2022 62,220
ధన్బాద్ 20 మే 2022 62,220
గయా 20 మే 2022 62,170
గిరిదిహ్ 20 మే 2022 62,220
హజారిబాగ్ 20 మే 2022 62,220
జమతారా 20 మే 2022 62,220
జముయి 20 మే 2022 62,170
జెహనాబాద్ 20 మే 2022 62,170
ఖాగారియా 20 మే 2022 62,170
ఖుంతి 20 మే 2022 62,220
కోడెర్మా 20 మే 2022 62,220
లఖిసరై 20 మే 2022 62,170
లతేహర్ 20 మే 2022 62,220
లోహర్‌దగా 20 మే 2022 62,220
ముంగెర్ 20 మే 2022 62,170
నలంద 20 మే 2022 62,170
నవాడ 20 మే 2022 62,170
పలామౌ 20 మే 2022 62,220
పాట్నా 20 మే 2022 62,170
పురులియా 20 మే 2022 62,120
రామ్‌గ h ్ 20 మే 2022 62,220
రాంచీ 20 మే 2022 62,220
సమస్తిపూర్ 20 మే 2022 62,170
షేక్‌పురా 20 మే 2022 62,170
వైశాలి 20 మే 2022 62,170
కోడెర్మా : వెండి ధర