కోల్‌కతా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కోల్‌కతా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కోల్‌కతా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బంకురా 20 మే 2022 51,330
బర్ధామన్ 20 మే 2022 51,330
బీభం 20 మే 2022 51,330
హుగ్లీ 20 మే 2022 51,330
హౌరా 20 మే 2022 51,330
జార్గ్రామ్ 20 మే 2022 51,330
కోల్‌కతా 20 మే 2022 51,330
నాడియా 20 మే 2022 51,330
ఉత్తర 24 పరగణాలు 20 మే 2022 51,330
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ 20 మే 2022 51,330
పస్చిమ్ మెడినిపూర్ 20 మే 2022 51,330
పూర్బా బర్ధమాన్ 20 మే 2022 51,330
పూర్బా మెడినిపూర్ 20 మే 2022 51,330
దక్షిణ 24 పరగణాలు 20 మే 2022 51,330
కోల్‌కతా : బంగారం ధర

కోల్‌కతా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బంకురా 20 మే 2022 62,120
బర్ధామన్ 20 మే 2022 62,120
బీభం 20 మే 2022 62,120
హుగ్లీ 20 మే 2022 62,120
హౌరా 20 మే 2022 62,120
జార్గ్రామ్ 20 మే 2022 62,120
కోల్‌కతా 20 మే 2022 62,120
నాడియా 20 మే 2022 62,120
ఉత్తర 24 పరగణాలు 20 మే 2022 62,120
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ 20 మే 2022 62,120
పస్చిమ్ మెడినిపూర్ 20 మే 2022 62,120
పూర్బా బర్ధమాన్ 20 మే 2022 62,120
పూర్బా మెడినిపూర్ 20 మే 2022 62,120
దక్షిణ 24 పరగణాలు 20 మే 2022 62,120
కోల్‌కతా : వెండి ధర