కుప్వారా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కుప్వారా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కుప్వారా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతనాగ్ 20 మే 2022 51,480
బాద్గం 20 మే 2022 51,480
బండిపోరా 20 మే 2022 51,480
బారాముల్లా 20 మే 2022 51,480
గండెర్బల్ 20 మే 2022 51,480
కుల్గం 20 మే 2022 51,480
పూంచ్ 20 మే 2022 51,480
పుల్వామా 20 మే 2022 51,480
రాజౌరి 20 మే 2022 51,480
షోపియన్ 20 మే 2022 51,480
శ్రీనగర్ 20 మే 2022 51,480
కుప్వారా : బంగారం ధర

కుప్వారా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతనాగ్ 20 మే 2022 62,310
బాద్గం 20 మే 2022 62,310
బండిపోరా 20 మే 2022 62,310
బారాముల్లా 20 మే 2022 62,310
గండెర్బల్ 20 మే 2022 62,310
కుల్గం 20 మే 2022 62,310
పూంచ్ 20 మే 2022 62,310
పుల్వామా 20 మే 2022 62,310
రాజౌరి 20 మే 2022 62,310
షోపియన్ 20 మే 2022 62,310
శ్రీనగర్ 20 మే 2022 62,310
కుప్వారా : వెండి ధర