కుషినగర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కుషినగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కుషినగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబేద్కర్నగర్ 21 మే 2022 51,740
అజమ్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
బల్లియా 21 మే 2022 51,740
బస్తీ 21 మే 2022 51,740
బెట్టియా 21 మే 2022 51,700
భోజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,700
బక్సర్ 21 మే 2022 51,700
ఛప్రా 21 మే 2022 51,700
డియోరియా 21 మే 2022 51,740
ఖాజీపూర్ 21 మే 2022 51,740
గోపాల్‌గంజ్ 21 మే 2022 51,700
గోరఖ్పూర్ 21 మే 2022 51,740
కుషినగర్ 21 మే 2022 51,740
మహారాజ్‌గంజ్ 21 మే 2022 51,740
మౌనాత్భంజన్ 21 మే 2022 51,740
మోతీహరి 21 మే 2022 51,700
సంత్ కబీర్ నగర్ 21 మే 2022 51,740
షియోహర్ 21 మే 2022 51,700
సిద్దార్థనగర్ 21 మే 2022 51,740
సీతామార్హి 21 మే 2022 51,700
సివాన్ 21 మే 2022 51,700
కుషినగర్ : బంగారం ధర

కుషినగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబేద్కర్నగర్ 21 మే 2022 63,020
అజమ్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
బల్లియా 21 మే 2022 63,020
బస్తీ 21 మే 2022 63,020
బెట్టియా 21 మే 2022 62,970
భోజ్‌పూర్ 21 మే 2022 62,970
బక్సర్ 21 మే 2022 62,970
ఛప్రా 21 మే 2022 62,970
డియోరియా 21 మే 2022 63,020
ఖాజీపూర్ 21 మే 2022 63,020
గోపాల్‌గంజ్ 21 మే 2022 62,970
గోరఖ్పూర్ 21 మే 2022 63,020
కుషినగర్ 21 మే 2022 63,020
మహారాజ్‌గంజ్ 21 మే 2022 63,020
మౌనాత్భంజన్ 21 మే 2022 63,020
మోతీహరి 21 మే 2022 62,970
సంత్ కబీర్ నగర్ 21 మే 2022 63,020
షియోహర్ 21 మే 2022 62,970
సిద్దార్థనగర్ 21 మే 2022 63,020
సీతామార్హి 21 మే 2022 62,970
సివాన్ 21 మే 2022 62,970
కుషినగర్ : వెండి ధర