కచ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కచ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కచ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జామ్‌నగర్ 20 మే 2022 51,460
కచ్ 20 మే 2022 51,460
మోర్బి 20 మే 2022 51,460
కచ్ : బంగారం ధర

కచ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
జామ్‌నగర్ 20 మే 2022 62,280
కచ్ 20 మే 2022 62,280
మోర్బి 20 మే 2022 62,280
కచ్ : వెండి ధర