లఖిసరై : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

లఖిసరై : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

లఖిసరై : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 21 మే 2022 51,700
అర్వాల్ 21 మే 2022 51,700
బంకా 21 మే 2022 51,700
బెగుసారై 21 మే 2022 51,700
భాగల్పూర్ 21 మే 2022 51,700
ఛప్రా 21 మే 2022 51,700
దర్భంగ 21 మే 2022 51,700
డియోగ arh ్ 21 మే 2022 51,740
ధన్బాద్ 21 మే 2022 51,740
డుమ్కా 21 మే 2022 51,740
గయా 21 మే 2022 51,700
గిరిదిహ్ 21 మే 2022 51,740
గొడ్డ 21 మే 2022 51,740
హజారిబాగ్ 21 మే 2022 51,740
జమతారా 21 మే 2022 51,740
జముయి 21 మే 2022 51,700
జెహనాబాద్ 21 మే 2022 51,700
కతిహార్ 21 మే 2022 51,700
ఖాగారియా 21 మే 2022 51,700
కోడెర్మా 21 మే 2022 51,740
లఖిసరై 21 మే 2022 51,700
మాధేపుర 21 మే 2022 51,700
మధుబని 21 మే 2022 51,700
ముంగెర్ 21 మే 2022 51,700
ముజఫర్పూర్ 21 మే 2022 51,700
నలంద 21 మే 2022 51,700
నవాడ 21 మే 2022 51,700
పాట్నా 21 మే 2022 51,700
పూర్నియా 21 మే 2022 51,700
సహర్సా 21 మే 2022 51,700
సాహిబ్‌గంజ్ 21 మే 2022 51,740
సమస్తిపూర్ 21 మే 2022 51,700
షేక్‌పురా 21 మే 2022 51,700
సుపాల్ 21 మే 2022 51,700
వైశాలి 21 మే 2022 51,700
లఖిసరై : బంగారం ధర

లఖిసరై : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 21 మే 2022 62,970
అర్వాల్ 21 మే 2022 62,970
బంకా 21 మే 2022 62,970
బెగుసారై 21 మే 2022 62,970
భాగల్పూర్ 21 మే 2022 62,970
ఛప్రా 21 మే 2022 62,970
దర్భంగ 21 మే 2022 62,970
డియోగ arh ్ 21 మే 2022 63,020
ధన్బాద్ 21 మే 2022 63,020
డుమ్కా 21 మే 2022 63,020
గయా 21 మే 2022 62,970
గిరిదిహ్ 21 మే 2022 63,020
గొడ్డ 21 మే 2022 63,020
హజారిబాగ్ 21 మే 2022 63,020
జమతారా 21 మే 2022 63,020
జముయి 21 మే 2022 62,970
జెహనాబాద్ 21 మే 2022 62,970
కతిహార్ 21 మే 2022 62,970
ఖాగారియా 21 మే 2022 62,970
కోడెర్మా 21 మే 2022 63,020
లఖిసరై 21 మే 2022 62,970
మాధేపుర 21 మే 2022 62,970
మధుబని 21 మే 2022 62,970
ముంగెర్ 21 మే 2022 62,970
ముజఫర్పూర్ 21 మే 2022 62,970
నలంద 21 మే 2022 62,970
నవాడ 21 మే 2022 62,970
పాట్నా 21 మే 2022 62,970
పూర్నియా 21 మే 2022 62,970
సహర్సా 21 మే 2022 62,970
సాహిబ్‌గంజ్ 21 మే 2022 63,020
సమస్తిపూర్ 21 మే 2022 62,970
షేక్‌పురా 21 మే 2022 62,970
సుపాల్ 21 మే 2022 62,970
వైశాలి 21 మే 2022 62,970
లఖిసరై : వెండి ధర