లతేహర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

లతేహర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

లతేహర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అర్వాల్ 20 మే 2022 51,700
U రంగాబాద్ 20 మే 2022 51,700
బల్రాంపూర్ 20 మే 2022 51,710
చత్రా 20 మే 2022 51,740
గర్హ్వా 20 మే 2022 51,740
గయా 20 మే 2022 51,700
గుమ్లా 20 మే 2022 51,740
హజారిబాగ్ 20 మే 2022 51,740
జష్పూర్ 20 మే 2022 51,710
కైమూర్ 20 మే 2022 51,700
ఖుంతి 20 మే 2022 51,740
కోడెర్మా 20 మే 2022 51,740
లతేహర్ 20 మే 2022 51,740
లోహర్‌దగా 20 మే 2022 51,740
పలామౌ 20 మే 2022 51,740
రామ్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,740
రాంచీ 20 మే 2022 51,740
రోహ్తాస్ 20 మే 2022 51,700
సిమ్‌దేగా 20 మే 2022 51,740
సోన్భద్ర 20 మే 2022 51,740
సూరజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,710
సుర్గుజా 20 మే 2022 51,710
లతేహర్ : బంగారం ధర

లతేహర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అర్వాల్ 20 మే 2022 62,970
U రంగాబాద్ 20 మే 2022 62,970
బల్రాంపూర్ 20 మే 2022 62,980
చత్రా 20 మే 2022 63,020
గర్హ్వా 20 మే 2022 63,020
గయా 20 మే 2022 62,970
గుమ్లా 20 మే 2022 63,020
హజారిబాగ్ 20 మే 2022 63,020
జష్పూర్ 20 మే 2022 62,980
కైమూర్ 20 మే 2022 62,970
ఖుంతి 20 మే 2022 63,020
కోడెర్మా 20 మే 2022 63,020
లతేహర్ 20 మే 2022 63,020
లోహర్‌దగా 20 మే 2022 63,020
పలామౌ 20 మే 2022 63,020
రామ్‌గ h ్ 20 మే 2022 63,020
రాంచీ 20 మే 2022 63,020
రోహ్తాస్ 20 మే 2022 62,970
సిమ్‌దేగా 20 మే 2022 63,020
సోన్భద్ర 20 మే 2022 63,020
సూరజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,980
సుర్గుజా 20 మే 2022 62,980
లతేహర్ : వెండి ధర