లే : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

లే : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

లే : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
కార్గిల్ 20 మే 2022 51,480
లే 20 మే 2022 51,480
లే : బంగారం ధర

లే : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
కార్గిల్ 20 మే 2022 62,310
లే 20 మే 2022 62,310
లే : వెండి ధర