లుధియానా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

లుధియానా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

లుధియానా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబాలా 21 మే 2022 51,720
అమృత్సర్ 21 మే 2022 51,730
బర్నాలా 21 మే 2022 51,730
బతిందా 21 మే 2022 51,730
బిలాస్‌పూర్ 21 మే 2022 51,780
చండీగ .్ 21 మే 2022 51,730
ఫరీద్కోట్ 21 మే 2022 51,730
ఫతేహాబాద్ 21 మే 2022 51,720
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 21 మే 2022 51,730
ఫిరోజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,730
గురుదాస్‌పూర్ 21 మే 2022 51,730
హమీర్‌పూర్ 21 మే 2022 51,780
హోషియార్పూర్ 21 మే 2022 51,730
జలంధర్ 21 మే 2022 51,730
కైతల్ 21 మే 2022 51,720
కాంగ్రా 21 మే 2022 51,780
కపుర్తాలా 21 మే 2022 51,730
కురుక్షేత్ర 21 మే 2022 51,720
లుధియానా 21 మే 2022 51,730
మండి 21 మే 2022 51,780
మాన్సా 21 మే 2022 51,730
మోగా 21 మే 2022 51,730
ముక్త్సర్ 21 మే 2022 51,730
పంచకుల 21 మే 2022 51,720
పఠాన్‌కోట్ 21 మే 2022 51,730
పాటియాలా 21 మే 2022 51,730
రూపనగర్ 21 మే 2022 51,730
సంగ్రూర్ 21 మే 2022 51,730
సాస్ నగర్ 21 మే 2022 51,730
Shd భగత్ సింగ్ Ngr 21 మే 2022 51,730
సిమ్లా 21 మే 2022 51,780
సిర్మౌర్ 21 మే 2022 51,780
సోలన్ 21 మే 2022 51,780
టార్న్ తరణ్ 21 మే 2022 51,730
ఉనా 21 మే 2022 51,780
యమునానగర్ 21 మే 2022 51,720
లుధియానా : బంగారం ధర

లుధియానా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబాలా 21 మే 2022 62,990
అమృత్సర్ 21 మే 2022 63,010
బర్నాలా 21 మే 2022 63,010
బతిందా 21 మే 2022 63,010
బిలాస్‌పూర్ 21 మే 2022 63,070
చండీగ .్ 21 మే 2022 63,010
ఫరీద్కోట్ 21 మే 2022 63,010
ఫతేహాబాద్ 21 మే 2022 62,990
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 21 మే 2022 63,010
ఫిరోజ్‌పూర్ 21 మే 2022 63,010
గురుదాస్‌పూర్ 21 మే 2022 63,010
హమీర్‌పూర్ 21 మే 2022 63,070
హోషియార్పూర్ 21 మే 2022 63,010
జలంధర్ 21 మే 2022 63,010
కైతల్ 21 మే 2022 62,990
కాంగ్రా 21 మే 2022 63,070
కపుర్తాలా 21 మే 2022 63,010
కురుక్షేత్ర 21 మే 2022 62,990
లుధియానా 21 మే 2022 63,010
మండి 21 మే 2022 63,070
మాన్సా 21 మే 2022 63,010
మోగా 21 మే 2022 63,010
ముక్త్సర్ 21 మే 2022 63,010
పంచకుల 21 మే 2022 62,990
పఠాన్‌కోట్ 21 మే 2022 63,010
పాటియాలా 21 మే 2022 63,010
రూపనగర్ 21 మే 2022 63,010
సంగ్రూర్ 21 మే 2022 63,010
సాస్ నగర్ 21 మే 2022 63,010
Shd భగత్ సింగ్ Ngr 21 మే 2022 63,010
సిమ్లా 21 మే 2022 63,070
సిర్మౌర్ 21 మే 2022 63,070
సోలన్ 21 మే 2022 63,070
టార్న్ తరణ్ 21 మే 2022 63,010
ఉనా 21 మే 2022 63,070
యమునానగర్ 21 మే 2022 62,990
లుధియానా : వెండి ధర