మాధేపుర : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మాధేపుర : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మాధేపుర : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 20 మే 2022 51,370
బంకా 20 మే 2022 51,370
బెగుసారై 20 మే 2022 51,370
భాగల్పూర్ 20 మే 2022 51,370
దర్భంగ 20 మే 2022 51,370
గొడ్డ 20 మే 2022 51,410
జముయి 20 మే 2022 51,370
కతిహార్ 20 మే 2022 51,370
ఖాగారియా 20 మే 2022 51,370
కిషన్గంజ్ 20 మే 2022 51,370
లఖిసరై 20 మే 2022 51,370
మాధేపుర 20 మే 2022 51,370
మధుబని 20 మే 2022 51,370
ముంగెర్ 20 మే 2022 51,370
ముజఫర్పూర్ 20 మే 2022 51,370
నలంద 20 మే 2022 51,370
పూర్నియా 20 మే 2022 51,370
సహర్సా 20 మే 2022 51,370
సాహిబ్‌గంజ్ 20 మే 2022 51,410
సమస్తిపూర్ 20 మే 2022 51,370
షేక్‌పురా 20 మే 2022 51,370
సీతామార్హి 20 మే 2022 51,370
సుపాల్ 20 మే 2022 51,370
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,330
వైశాలి 20 మే 2022 51,370
మాధేపుర : బంగారం ధర

మాధేపుర : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 20 మే 2022 62,170
బంకా 20 మే 2022 62,170
బెగుసారై 20 మే 2022 62,170
భాగల్పూర్ 20 మే 2022 62,170
దర్భంగ 20 మే 2022 62,170
గొడ్డ 20 మే 2022 62,220
జముయి 20 మే 2022 62,170
కతిహార్ 20 మే 2022 62,170
ఖాగారియా 20 మే 2022 62,170
కిషన్గంజ్ 20 మే 2022 62,170
లఖిసరై 20 మే 2022 62,170
మాధేపుర 20 మే 2022 62,170
మధుబని 20 మే 2022 62,170
ముంగెర్ 20 మే 2022 62,170
ముజఫర్పూర్ 20 మే 2022 62,170
నలంద 20 మే 2022 62,170
పూర్నియా 20 మే 2022 62,170
సహర్సా 20 మే 2022 62,170
సాహిబ్‌గంజ్ 20 మే 2022 62,220
సమస్తిపూర్ 20 మే 2022 62,170
షేక్‌పురా 20 మే 2022 62,170
సీతామార్హి 20 మే 2022 62,170
సుపాల్ 20 మే 2022 62,170
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,120
వైశాలి 20 మే 2022 62,170
మాధేపుర : వెండి ధర