మదురై : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మదురై : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మదురై : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
దిండిగల్ 20 మే 2022 51,540
ఇడుక్కి 20 మే 2022 51,550
కరూర్ 20 మే 2022 51,540
మదురై 20 మే 2022 51,540
నమక్కల్ 20 మే 2022 51,540
పుదుక్కోట్టై 20 మే 2022 51,540
రామనాథపురం 20 మే 2022 51,540
శివగంగ 20 మే 2022 51,540
టెని 20 మే 2022 51,540
తంజావూర్ 20 మే 2022 51,540
తిరుచ్చిరాపల్లి 20 మే 2022 51,540
తిరునెల్వేలి 20 మే 2022 51,540
తిరుపూర్ 20 మే 2022 51,540
టుటికోరిన్ 20 మే 2022 51,540
విరుదునగర్ 20 మే 2022 51,540
మదురై : బంగారం ధర

మదురై : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
దిండిగల్ 20 మే 2022 62,380
ఇడుక్కి 20 మే 2022 62,390
కరూర్ 20 మే 2022 62,380
మదురై 20 మే 2022 62,380
నమక్కల్ 20 మే 2022 62,380
పుదుక్కోట్టై 20 మే 2022 62,380
రామనాథపురం 20 మే 2022 62,380
శివగంగ 20 మే 2022 62,380
టెని 20 మే 2022 62,380
తంజావూర్ 20 మే 2022 62,380
తిరుచ్చిరాపల్లి 20 మే 2022 62,380
తిరునెల్వేలి 20 మే 2022 62,380
తిరుపూర్ 20 మే 2022 62,380
టుటికోరిన్ 20 మే 2022 62,380
విరుదునగర్ 20 మే 2022 62,380
మదురై : వెండి ధర