మహాసముంద్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మహాసముంద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మహాసముంద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బలోడా 21 మే 2022 51,710
బలోడా బజార్ 21 మే 2022 51,710
బార్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
బెమెతారా 21 మే 2022 51,710
బిలాస్‌పూర్ 21 మే 2022 51,710
బోలంగీర్ 21 మే 2022 51,740
ధమ్తారి 21 మే 2022 51,710
దుర్గ్ 21 మే 2022 51,710
గారియాబంద్ 21 మే 2022 51,710
జంజ్‌గిర్ 21 మే 2022 51,710
కంకర్ 21 మే 2022 51,710
కవర్ధ 21 మే 2022 51,710
కోర్బా 21 మే 2022 51,710
మహాసముంద్ 21 మే 2022 51,710
ముంగేలి 21 మే 2022 51,710
నుపర్హ 21 మే 2022 51,740
రాయ్‌గ .్ 21 మే 2022 51,710
రాయ్ పూర్ 21 మే 2022 51,710
రాజ్‌నందగావ్ 21 మే 2022 51,710
మహాసముంద్ : బంగారం ధర

మహాసముంద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బలోడా 21 మే 2022 62,980
బలోడా బజార్ 21 మే 2022 62,980
బార్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
బెమెతారా 21 మే 2022 62,980
బిలాస్‌పూర్ 21 మే 2022 62,980
బోలంగీర్ 21 మే 2022 63,020
ధమ్తారి 21 మే 2022 62,980
దుర్గ్ 21 మే 2022 62,980
గారియాబంద్ 21 మే 2022 62,980
జంజ్‌గిర్ 21 మే 2022 62,980
కంకర్ 21 మే 2022 62,980
కవర్ధ 21 మే 2022 62,980
కోర్బా 21 మే 2022 62,980
మహాసముంద్ 21 మే 2022 62,980
ముంగేలి 21 మే 2022 62,980
నుపర్హ 21 మే 2022 63,020
రాయ్‌గ .్ 21 మే 2022 62,980
రాయ్ పూర్ 21 మే 2022 62,980
రాజ్‌నందగావ్ 21 మే 2022 62,980
మహాసముంద్ : వెండి ధర