మెయిన్‌పురి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మెయిన్‌పురి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మెయిన్‌పురి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 21 మే 2022 51,740
అలీగ .్ 21 మే 2022 51,740
ఆరయ్య 21 మే 2022 51,740
బరేలీ 21 మే 2022 51,740
భరత్పూర్ 21 మే 2022 51,720
వెనుక 21 మే 2022 51,780
బుడాన్ 21 మే 2022 51,740
ధౌల్పూర్ 21 మే 2022 51,720
ఎటా 21 మే 2022 51,740
ఎటావా 21 మే 2022 51,740
ఫరూక్కాబాద్ 21 మే 2022 51,740
ఫిరోజాబాద్ 21 మే 2022 51,740
గ్వాలియర్ 21 మే 2022 51,780
హార్డోయి 21 మే 2022 51,740
హత్రాస్ 21 మే 2022 51,740
జలాన్ 21 మే 2022 51,740
కన్నూజ్ 21 మే 2022 51,740
కాన్పూర్ గ్రామీణ 21 మే 2022 51,740
కాన్పూర్ అర్బన్ 21 మే 2022 51,740
కాశీ రామ్ నగర్ 21 మే 2022 51,740
మెయిన్‌పురి 21 మే 2022 51,740
మధుర 21 మే 2022 51,740
మోరెనా 21 మే 2022 51,780
సంభల్ 21 మే 2022 51,740
సంత్ రవి నగర్ 21 మే 2022 51,740
షాజహన్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
మెయిన్‌పురి : బంగారం ధర

మెయిన్‌పురి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 21 మే 2022 63,020
అలీగ .్ 21 మే 2022 63,020
ఆరయ్య 21 మే 2022 63,020
బరేలీ 21 మే 2022 63,020
భరత్పూర్ 21 మే 2022 63,000
వెనుక 21 మే 2022 63,070
బుడాన్ 21 మే 2022 63,020
ధౌల్పూర్ 21 మే 2022 63,000
ఎటా 21 మే 2022 63,020
ఎటావా 21 మే 2022 63,020
ఫరూక్కాబాద్ 21 మే 2022 63,020
ఫిరోజాబాద్ 21 మే 2022 63,020
గ్వాలియర్ 21 మే 2022 63,070
హార్డోయి 21 మే 2022 63,020
హత్రాస్ 21 మే 2022 63,020
జలాన్ 21 మే 2022 63,020
కన్నూజ్ 21 మే 2022 63,020
కాన్పూర్ గ్రామీణ 21 మే 2022 63,020
కాన్పూర్ అర్బన్ 21 మే 2022 63,020
కాశీ రామ్ నగర్ 21 మే 2022 63,020
మెయిన్‌పురి 21 మే 2022 63,020
మధుర 21 మే 2022 63,020
మోరెనా 21 మే 2022 63,070
సంభల్ 21 మే 2022 63,020
సంత్ రవి నగర్ 21 మే 2022 63,020
షాజహన్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
మెయిన్‌పురి : వెండి ధర