మాల్డా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మాల్డా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మాల్డా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 21 మే 2022 51,700
బంకా 21 మే 2022 51,700
భాగల్పూర్ 21 మే 2022 51,700
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,660
డుమ్కా 21 మే 2022 51,740
గొడ్డ 21 మే 2022 51,740
జల్పాయిగురి 21 మే 2022 51,660
కతిహార్ 21 మే 2022 51,700
ఖాగారియా 21 మే 2022 51,700
కిషన్గంజ్ 21 మే 2022 51,700
మాల్డా 21 మే 2022 51,660
ముర్షిదాబాద్ 21 మే 2022 51,660
పాకుర్ 21 మే 2022 51,740
పూర్నియా 21 మే 2022 51,700
సాహిబ్‌గంజ్ 21 మే 2022 51,740
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,660
మాల్డా : బంగారం ధర

మాల్డా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 21 మే 2022 62,970
బంకా 21 మే 2022 62,970
భాగల్పూర్ 21 మే 2022 62,970
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ 21 మే 2022 62,930
డుమ్కా 21 మే 2022 63,020
గొడ్డ 21 మే 2022 63,020
జల్పాయిగురి 21 మే 2022 62,930
కతిహార్ 21 మే 2022 62,970
ఖాగారియా 21 మే 2022 62,970
కిషన్గంజ్ 21 మే 2022 62,970
మాల్డా 21 మే 2022 62,930
ముర్షిదాబాద్ 21 మే 2022 62,930
పాకుర్ 21 మే 2022 63,020
పూర్నియా 21 మే 2022 62,970
సాహిబ్‌గంజ్ 21 మే 2022 63,020
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 21 మే 2022 62,930
మాల్డా : వెండి ధర