మల్కన్‌గిరి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మల్కన్‌గిరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మల్కన్‌గిరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
భద్రాద్రి కొఠగుడెం 21 మే 2022 51,810
బీజాపూర్ 21 మే 2022 51,710
దంతేవాడ 21 మే 2022 51,710
తూర్పు గోదావరి 21 మే 2022 51,810
జగదల్పూర్ 21 మే 2022 51,710
జయశంకర్ భూపాల్పా 21 మే 2022 51,810
కోరాపుట్ 21 మే 2022 51,740
మల్కన్‌గిరి 21 మే 2022 51,740
నబరంగపూర్ 21 మే 2022 51,740
సుక్మా 21 మే 2022 51,710
విశాఖపట్నం 21 మే 2022 51,810
విజయనగరం 21 మే 2022 51,810
పశ్చిమ గోదావరి 21 మే 2022 51,810
మల్కన్‌గిరి : బంగారం ధర

మల్కన్‌గిరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
భద్రాద్రి కొఠగుడెం 21 మే 2022 63,100
బీజాపూర్ 21 మే 2022 62,980
దంతేవాడ 21 మే 2022 62,980
తూర్పు గోదావరి 21 మే 2022 63,100
జగదల్పూర్ 21 మే 2022 62,980
జయశంకర్ భూపాల్పా 21 మే 2022 63,100
కోరాపుట్ 21 మే 2022 63,020
మల్కన్‌గిరి 21 మే 2022 63,020
నబరంగపూర్ 21 మే 2022 63,020
సుక్మా 21 మే 2022 62,980
విశాఖపట్నం 21 మే 2022 63,100
విజయనగరం 21 మే 2022 63,100
పశ్చిమ గోదావరి 21 మే 2022 63,100
మల్కన్‌గిరి : వెండి ధర