మమిత్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మమిత్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మమిత్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్తల 21 మే 2022 51,970
ఐజాల్ 21 మే 2022 51,930
బెలోనియా 21 మే 2022 51,970
కాచర్ 21 మే 2022 51,830
చంపై 21 మే 2022 51,930
చురచంద్పూర్ 21 మే 2022 51,940
ధలై 21 మే 2022 51,970
ధర్మనగర్ 21 మే 2022 51,970
గోమతి 21 మే 2022 51,970
హైలకాండి 21 మే 2022 51,830
జిరిబామ్ 21 మే 2022 51,940
కరీమ్‌గంజ్ 21 మే 2022 51,830
ఖోవై 21 మే 2022 51,970
కోలాసిబ్ 21 మే 2022 51,930
లాంగ్ట్లై 21 మే 2022 51,930
లుంగ్లీ 21 మే 2022 51,930
మమిత్ 21 మే 2022 51,930
ఫెర్జాల్ 21 మే 2022 51,940
సైహా 21 మే 2022 51,930
సెపాజిజాలా 21 మే 2022 51,970
సెర్షిప్ 21 మే 2022 51,930
ఉనకోటి 21 మే 2022 51,970
మమిత్ : బంగారం ధర

మమిత్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్తల 21 మే 2022 63,300
ఐజాల్ 21 మే 2022 63,250
బెలోనియా 21 మే 2022 63,300
కాచర్ 21 మే 2022 63,140
చంపై 21 మే 2022 63,250
చురచంద్పూర్ 21 మే 2022 63,270
ధలై 21 మే 2022 63,300
ధర్మనగర్ 21 మే 2022 63,300
గోమతి 21 మే 2022 63,300
హైలకాండి 21 మే 2022 63,140
జిరిబామ్ 21 మే 2022 63,270
కరీమ్‌గంజ్ 21 మే 2022 63,140
ఖోవై 21 మే 2022 63,300
కోలాసిబ్ 21 మే 2022 63,250
లాంగ్ట్లై 21 మే 2022 63,250
లుంగ్లీ 21 మే 2022 63,250
మమిత్ 21 మే 2022 63,250
ఫెర్జాల్ 21 మే 2022 63,270
సైహా 21 మే 2022 63,250
సెపాజిజాలా 21 మే 2022 63,300
సెర్షిప్ 21 మే 2022 63,250
ఉనకోటి 21 మే 2022 63,300
మమిత్ : వెండి ధర