మాండ్ల : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మాండ్ల : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మాండ్ల : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనుపూర్ 21 మే 2022 51,780
బాలాఘాట్ 21 మే 2022 51,780
బెమెతారా 21 మే 2022 51,710
చింద్వారా 21 మే 2022 51,780
దిండోరి 21 మే 2022 51,780
గోండియా 21 మే 2022 51,730
జబల్పూర్ 21 మే 2022 51,780
కట్ని 21 మే 2022 51,780
కవర్ధ 21 మే 2022 51,710
మాండ్ల 21 మే 2022 51,780
ముంగేలి 21 మే 2022 51,710
నర్సింగ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,780
సియోని 21 మే 2022 51,780
షాడోల్ 21 మే 2022 51,780
ఉమారియా 21 మే 2022 51,780
మాండ్ల : బంగారం ధర

మాండ్ల : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనుపూర్ 21 మే 2022 63,070
బాలాఘాట్ 21 మే 2022 63,070
బెమెతారా 21 మే 2022 62,980
చింద్వారా 21 మే 2022 63,070
దిండోరి 21 మే 2022 63,070
గోండియా 21 మే 2022 63,010
జబల్పూర్ 21 మే 2022 63,070
కట్ని 21 మే 2022 63,070
కవర్ధ 21 మే 2022 62,980
మాండ్ల 21 మే 2022 63,070
ముంగేలి 21 మే 2022 62,980
నర్సింగ్‌పూర్ 21 మే 2022 63,070
సియోని 21 మే 2022 63,070
షాడోల్ 21 మే 2022 63,070
ఉమారియా 21 మే 2022 63,070
మాండ్ల : వెండి ధర