మార్గవో : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మార్గవో : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మార్గవో : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బెల్గాం 20 మే 2022 51,430
ధార్వాడ్ 20 మే 2022 51,430
హవేరి 20 మే 2022 51,430
మార్గవో 20 మే 2022 51,410
పనాజీ 20 మే 2022 51,410
సింధుదుర్గ్ 20 మే 2022 51,400
ఉత్తర కన్నడ్ 20 మే 2022 51,430
మార్గవో : బంగారం ధర

మార్గవో : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బెల్గాం 20 మే 2022 62,250
ధార్వాడ్ 20 మే 2022 62,250
హవేరి 20 మే 2022 62,250
మార్గవో 20 మే 2022 62,220
పనాజీ 20 మే 2022 62,220
సింధుదుర్గ్ 20 మే 2022 62,200
ఉత్తర కన్నడ్ 20 మే 2022 62,250
మార్గవో : వెండి ధర