మయూరభంజ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మయూరభంజ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మయూరభంజ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బాలేశ్వర్ 21 మే 2022 51,740
బంకురా 21 మే 2022 51,660
భద్రక్ 21 మే 2022 51,740
తూర్పు సింభం 21 మే 2022 51,740
జాజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
జార్గ్రామ్ 21 మే 2022 51,660
కేంద్రపారా 21 మే 2022 51,740
కియోంజార్ 21 మే 2022 51,740
మయూరభంజ్ 21 మే 2022 51,740
పస్చిమ్ మెడినిపూర్ 21 మే 2022 51,660
పూర్బా మెడినిపూర్ 21 మే 2022 51,660
పురులియా 21 మే 2022 51,660
సారాకేలా ఖరసావన్ 21 మే 2022 51,740
వెస్ట్ సింభం 21 మే 2022 51,740
మయూరభంజ్ : బంగారం ధర

మయూరభంజ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బాలేశ్వర్ 21 మే 2022 63,020
బంకురా 21 మే 2022 62,930
భద్రక్ 21 మే 2022 63,020
తూర్పు సింభం 21 మే 2022 63,020
జాజ్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
జార్గ్రామ్ 21 మే 2022 62,930
కేంద్రపారా 21 మే 2022 63,020
కియోంజార్ 21 మే 2022 63,020
మయూరభంజ్ 21 మే 2022 63,020
పస్చిమ్ మెడినిపూర్ 21 మే 2022 62,930
పూర్బా మెడినిపూర్ 21 మే 2022 62,930
పురులియా 21 మే 2022 62,930
సారాకేలా ఖరసావన్ 21 మే 2022 63,020
వెస్ట్ సింభం 21 మే 2022 63,020
మయూరభంజ్ : వెండి ధర