మోర్బి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మోర్బి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మోర్బి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమ్రేలి 21 మే 2022 51,800
బొటాడ్ 21 మే 2022 51,800
జామ్‌నగర్ 21 మే 2022 51,800
జునాగ ad ్ 21 మే 2022 51,800
కచ్ 21 మే 2022 51,800
మోర్బి 21 మే 2022 51,800
రాజ్‌కోట్ 21 మే 2022 51,800
సురేంద్రనగర్ 21 మే 2022 51,800
మోర్బి : బంగారం ధర

మోర్బి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమ్రేలి 21 మే 2022 63,090
బొటాడ్ 21 మే 2022 63,090
జామ్‌నగర్ 21 మే 2022 63,090
జునాగ ad ్ 21 మే 2022 63,090
కచ్ 21 మే 2022 63,090
మోర్బి 21 మే 2022 63,090
రాజ్‌కోట్ 21 మే 2022 63,090
సురేంద్రనగర్ 21 మే 2022 63,090
మోర్బి : వెండి ధర