మోతీహరి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మోతీహరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మోతీహరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బల్లియా 20 మే 2022 51,410
బెట్టియా 20 మే 2022 51,370
భోజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,370
బక్సర్ 20 మే 2022 51,370
ఛప్రా 20 మే 2022 51,370
దర్భంగ 20 మే 2022 51,370
డియోరియా 20 మే 2022 51,410
గోపాల్‌గంజ్ 20 మే 2022 51,370
గోరఖ్పూర్ 20 మే 2022 51,410
కుషినగర్ 20 మే 2022 51,410
మధుబని 20 మే 2022 51,370
మహారాజ్‌గంజ్ 20 మే 2022 51,410
మౌనాత్భంజన్ 20 మే 2022 51,410
మోతీహరి 20 మే 2022 51,370
ముజఫర్పూర్ 20 మే 2022 51,370
పాట్నా 20 మే 2022 51,370
సమస్తిపూర్ 20 మే 2022 51,370
షియోహర్ 20 మే 2022 51,370
సీతామార్హి 20 మే 2022 51,370
సివాన్ 20 మే 2022 51,370
వైశాలి 20 మే 2022 51,370
మోతీహరి : బంగారం ధర

మోతీహరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బల్లియా 20 మే 2022 62,220
బెట్టియా 20 మే 2022 62,170
భోజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,170
బక్సర్ 20 మే 2022 62,170
ఛప్రా 20 మే 2022 62,170
దర్భంగ 20 మే 2022 62,170
డియోరియా 20 మే 2022 62,220
గోపాల్‌గంజ్ 20 మే 2022 62,170
గోరఖ్పూర్ 20 మే 2022 62,220
కుషినగర్ 20 మే 2022 62,220
మధుబని 20 మే 2022 62,170
మహారాజ్‌గంజ్ 20 మే 2022 62,220
మౌనాత్భంజన్ 20 మే 2022 62,220
మోతీహరి 20 మే 2022 62,170
ముజఫర్పూర్ 20 మే 2022 62,170
పాట్నా 20 మే 2022 62,170
సమస్తిపూర్ 20 మే 2022 62,170
షియోహర్ 20 మే 2022 62,170
సీతామార్హి 20 మే 2022 62,170
సివాన్ 20 మే 2022 62,170
వైశాలి 20 మే 2022 62,170
మోతీహరి : వెండి ధర