నాగాన్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

నాగాన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

నాగాన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బక్సా 20 మే 2022 51,500
బిశ్వనాథ్ 20 మే 2022 51,500
డారంగ్ 20 మే 2022 51,500
డిమా హసావో 20 మే 2022 51,500
డిమాపూర్ 20 మే 2022 51,620
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 20 మే 2022 51,590
తూర్పు ఖమెంగ్ 20 మే 2022 51,540
తూర్పు ఖాసీ కొండలు 20 మే 2022 51,590
గోలఘాట్ 20 మే 2022 51,500
హోజై 20 మే 2022 51,500
జయంతియా హిల్స్ 20 మే 2022 51,590
జోర్హాట్ 20 మే 2022 51,500
కమ్రప్ 20 మే 2022 51,500
కమ్రప్ మెట్రో 20 మే 2022 51,500
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 51,500
మోరిగాన్ 20 మే 2022 51,500
నాగాన్ 20 మే 2022 51,500
నల్బరి 20 మే 2022 51,500
పాపుంపారే 20 మే 2022 51,540
పెరెన్ 20 మే 2022 51,620
రి భోయ్ 20 మే 2022 51,590
సోనిత్పూర్ 20 మే 2022 51,500
తవాంగ్ 20 మే 2022 51,540
ఉదల్గురి 20 మే 2022 51,500
వెస్ట్ కామెంగ్ 20 మే 2022 51,540
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 51,500
వోఖా 20 మే 2022 51,620
నాగాన్ : బంగారం ధర

నాగాన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బక్సా 20 మే 2022 62,330
బిశ్వనాథ్ 20 మే 2022 62,330
డారంగ్ 20 మే 2022 62,330
డిమా హసావో 20 మే 2022 62,330
డిమాపూర్ 20 మే 2022 62,470
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 20 మే 2022 62,440
తూర్పు ఖమెంగ్ 20 మే 2022 62,380
తూర్పు ఖాసీ కొండలు 20 మే 2022 62,440
గోలఘాట్ 20 మే 2022 62,330
హోజై 20 మే 2022 62,330
జయంతియా హిల్స్ 20 మే 2022 62,440
జోర్హాట్ 20 మే 2022 62,330
కమ్రప్ 20 మే 2022 62,330
కమ్రప్ మెట్రో 20 మే 2022 62,330
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 62,330
మోరిగాన్ 20 మే 2022 62,330
నాగాన్ 20 మే 2022 62,330
నల్బరి 20 మే 2022 62,330
పాపుంపారే 20 మే 2022 62,380
పెరెన్ 20 మే 2022 62,470
రి భోయ్ 20 మే 2022 62,440
సోనిత్పూర్ 20 మే 2022 62,330
తవాంగ్ 20 మే 2022 62,380
ఉదల్గురి 20 మే 2022 62,330
వెస్ట్ కామెంగ్ 20 మే 2022 62,380
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 62,330
వోఖా 20 మే 2022 62,470
నాగాన్ : వెండి ధర