నాగౌర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

నాగౌర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

నాగౌర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మీర్ 20 మే 2022 51,720
బికానెర్ 20 మే 2022 51,720
జోధ్పూర్ 20 మే 2022 51,720
నాగౌర్ 20 మే 2022 51,720
సికార్ 20 మే 2022 51,720
నాగౌర్ : బంగారం ధర

నాగౌర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మీర్ 20 మే 2022 63,000
బికానెర్ 20 మే 2022 63,000
జోధ్పూర్ 20 మే 2022 63,000
నాగౌర్ 20 మే 2022 63,000
సికార్ 20 మే 2022 63,000
నాగౌర్ : వెండి ధర