నందే : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

నందే : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

నందే : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆదిలాబాద్ 20 మే 2022 51,470
బీదర్ 20 మే 2022 51,430
హింగోలి 20 మే 2022 51,400
కామారెడ్డి 20 మే 2022 51,470
లాతూర్ 20 మే 2022 51,400
నందే 20 మే 2022 51,400
నిర్మల్ 20 మే 2022 51,470
నిజామాబాద్ 20 మే 2022 51,470
ఉస్మానాబాద్ 20 మే 2022 51,400
పర్భాని 20 మే 2022 51,400
వాషిమ్ 20 మే 2022 51,400
నందే : బంగారం ధర

నందే : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆదిలాబాద్ 20 మే 2022 62,300
బీదర్ 20 మే 2022 62,250
హింగోలి 20 మే 2022 62,200
కామారెడ్డి 20 మే 2022 62,300
లాతూర్ 20 మే 2022 62,200
నందే 20 మే 2022 62,200
నిర్మల్ 20 మే 2022 62,300
నిజామాబాద్ 20 మే 2022 62,300
ఉస్మానాబాద్ 20 మే 2022 62,200
పర్భాని 20 మే 2022 62,200
వాషిమ్ 20 మే 2022 62,200
నందే : వెండి ధర