నందూర్బార్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

నందూర్బార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

నందూర్బార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీరాజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,780
ఆనంద్ 21 మే 2022 51,800
బార్వానీ 21 మే 2022 51,780
భరూచ్ 21 మే 2022 51,800
చోటా ఉదయపూర్ 21 మే 2022 51,800
దాహోద్ 21 మే 2022 51,800
ధార్ 21 మే 2022 51,780
ధూలే 21 మే 2022 51,730
జాబువా 21 మే 2022 51,780
ఖార్గోన్ 21 మే 2022 51,780
నందూర్బార్ 21 మే 2022 51,730
నర్మదా 21 మే 2022 51,800
నవసరి 21 మే 2022 51,800
పంచ మహల్ 21 మే 2022 51,800
సూరత్ 21 మే 2022 51,800
తాపి 21 మే 2022 51,800
డాంగ్స్ 21 మే 2022 51,800
వడోదర 21 మే 2022 51,800
నందూర్బార్ : బంగారం ధర

నందూర్బార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీరాజ్‌పూర్ 21 మే 2022 63,070
ఆనంద్ 21 మే 2022 63,090
బార్వానీ 21 మే 2022 63,070
భరూచ్ 21 మే 2022 63,090
చోటా ఉదయపూర్ 21 మే 2022 63,090
దాహోద్ 21 మే 2022 63,090
ధార్ 21 మే 2022 63,070
ధూలే 21 మే 2022 63,010
జాబువా 21 మే 2022 63,070
ఖార్గోన్ 21 మే 2022 63,070
నందూర్బార్ 21 మే 2022 63,010
నర్మదా 21 మే 2022 63,090
నవసరి 21 మే 2022 63,090
పంచ మహల్ 21 మే 2022 63,090
సూరత్ 21 మే 2022 63,090
తాపి 21 మే 2022 63,090
డాంగ్స్ 21 మే 2022 63,090
వడోదర 21 మే 2022 63,090
నందూర్బార్ : వెండి ధర