నీలగిరి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

నీలగిరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

నీలగిరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
చమరాజ్‌నగర్ 20 మే 2022 51,770
కోయంబత్తూర్ 20 మే 2022 51,870
ఈరోడ్ 20 మే 2022 51,870
కన్నూర్ 20 మే 2022 51,880
కరూర్ 20 మే 2022 51,870
కొడగు 20 మే 2022 51,770
కోజికోడ్ 20 మే 2022 51,880
మహే 20 మే 2022 51,910
మలప్పురం 20 మే 2022 51,880
మాండ్యా 20 మే 2022 51,770
మైసూర్ 20 మే 2022 51,770
నమక్కల్ 20 మే 2022 51,870
నీలగిరి 20 మే 2022 51,870
పాలక్కాడ్ 20 మే 2022 51,880
రామనగర 20 మే 2022 51,770
సేలం 20 మే 2022 51,870
త్రిస్సూర్ 20 మే 2022 51,880
తిరుపూర్ 20 మే 2022 51,870
వయనాడ్ 20 మే 2022 51,880
నీలగిరి : బంగారం ధర

నీలగిరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
చమరాజ్‌నగర్ 20 మే 2022 63,060
కోయంబత్తూర్ 20 మే 2022 63,190
ఈరోడ్ 20 మే 2022 63,190
కన్నూర్ 20 మే 2022 63,190
కరూర్ 20 మే 2022 63,190
కొడగు 20 మే 2022 63,060
కోజికోడ్ 20 మే 2022 63,190
మహే 20 మే 2022 63,230
మలప్పురం 20 మే 2022 63,190
మాండ్యా 20 మే 2022 63,060
మైసూర్ 20 మే 2022 63,060
నమక్కల్ 20 మే 2022 63,190
నీలగిరి 20 మే 2022 63,190
పాలక్కాడ్ 20 మే 2022 63,190
రామనగర 20 మే 2022 63,060
సేలం 20 మే 2022 63,190
త్రిస్సూర్ 20 మే 2022 63,190
తిరుపూర్ 20 మే 2022 63,190
వయనాడ్ 20 మే 2022 63,190
నీలగిరి : వెండి ధర