ననీ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ననీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ననీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఐజాల్ 21 మే 2022 51,930
బిష్ణుపూర్ 21 మే 2022 51,940
కాచర్ 21 మే 2022 51,830
చంపై 21 మే 2022 51,930
చందేల్ 21 మే 2022 51,940
చురచంద్పూర్ 21 మే 2022 51,940
డిమా హసావో 21 మే 2022 51,830
డిమాపూర్ 21 మే 2022 51,960
తూర్పు ఇంఫాల్ 21 మే 2022 51,940
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
హైలకాండి 21 మే 2022 51,830
హోజై 21 మే 2022 51,830
జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
జిరిబామ్ 21 మే 2022 51,940
కాకింగ్ 21 మే 2022 51,940
కాంగ్పోక్పి 21 మే 2022 51,940
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 51,830
కరీమ్‌గంజ్ 21 మే 2022 51,830
కోహిమా 21 మే 2022 51,960
కోలాసిబ్ 21 మే 2022 51,930
ననీ 21 మే 2022 51,940
పెరెన్ 21 మే 2022 51,960
ఫెక్ 21 మే 2022 51,960
ఫెర్జాల్ 21 మే 2022 51,940
సేనాపతి 21 మే 2022 51,940
టామెంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 51,940
తెంగ్నౌపాల్ 21 మే 2022 51,940
తౌబల్ 21 మే 2022 51,940
ఉఖ్రుల్ 21 మే 2022 51,940
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 21 మే 2022 51,940
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 51,830
వోఖా 21 మే 2022 51,960
జున్‌హెబోటో 21 మే 2022 51,960
ననీ : బంగారం ధర

ననీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఐజాల్ 21 మే 2022 63,250
బిష్ణుపూర్ 21 మే 2022 63,270
కాచర్ 21 మే 2022 63,140
చంపై 21 మే 2022 63,250
చందేల్ 21 మే 2022 63,270
చురచంద్పూర్ 21 మే 2022 63,270
డిమా హసావో 21 మే 2022 63,140
డిమాపూర్ 21 మే 2022 63,280
తూర్పు ఇంఫాల్ 21 మే 2022 63,270
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
హైలకాండి 21 మే 2022 63,140
హోజై 21 మే 2022 63,140
జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
జిరిబామ్ 21 మే 2022 63,270
కాకింగ్ 21 మే 2022 63,270
కాంగ్పోక్పి 21 మే 2022 63,270
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 63,140
కరీమ్‌గంజ్ 21 మే 2022 63,140
కోహిమా 21 మే 2022 63,280
కోలాసిబ్ 21 మే 2022 63,250
ననీ 21 మే 2022 63,270
పెరెన్ 21 మే 2022 63,280
ఫెక్ 21 మే 2022 63,280
ఫెర్జాల్ 21 మే 2022 63,270
సేనాపతి 21 మే 2022 63,270
టామెంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 63,270
తెంగ్నౌపాల్ 21 మే 2022 63,270
తౌబల్ 21 మే 2022 63,270
ఉఖ్రుల్ 21 మే 2022 63,270
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 21 మే 2022 63,270
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 63,140
వోఖా 21 మే 2022 63,280
జున్‌హెబోటో 21 మే 2022 63,280
ననీ : వెండి ధర