ఉత్తర 24 పరగణాలు : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉత్తర 24 పరగణాలు : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉత్తర 24 పరగణాలు : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బంకురా 21 మే 2022 51,660
బర్ధామన్ 21 మే 2022 51,660
బీభం 21 మే 2022 51,660
హుగ్లీ 21 మే 2022 51,660
హౌరా 21 మే 2022 51,660
జార్గ్రామ్ 21 మే 2022 51,660
కోల్‌కతా 21 మే 2022 51,660
నాడియా 21 మే 2022 51,660
ఉత్తర 24 పరగణాలు 21 మే 2022 51,660
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ 21 మే 2022 51,660
పస్చిమ్ మెడినిపూర్ 21 మే 2022 51,660
పూర్బా బర్ధమాన్ 21 మే 2022 51,660
పూర్బా మెడినిపూర్ 21 మే 2022 51,660
దక్షిణ 24 పరగణాలు 21 మే 2022 51,660
ఉత్తర 24 పరగణాలు : బంగారం ధర

ఉత్తర 24 పరగణాలు : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బంకురా 21 మే 2022 62,930
బర్ధామన్ 21 మే 2022 62,930
బీభం 21 మే 2022 62,930
హుగ్లీ 21 మే 2022 62,930
హౌరా 21 మే 2022 62,930
జార్గ్రామ్ 21 మే 2022 62,930
కోల్‌కతా 21 మే 2022 62,930
నాడియా 21 మే 2022 62,930
ఉత్తర 24 పరగణాలు 21 మే 2022 62,930
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ 21 మే 2022 62,930
పస్చిమ్ మెడినిపూర్ 21 మే 2022 62,930
పూర్బా బర్ధమాన్ 21 మే 2022 62,930
పూర్బా మెడినిపూర్ 21 మే 2022 62,930
దక్షిణ 24 పరగణాలు 21 మే 2022 62,930
ఉత్తర 24 పరగణాలు : వెండి ధర