ఉత్తర జిల్లా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉత్తర జిల్లా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉత్తర జిల్లా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
డార్జిలింగ్ 20 మే 2022 51,330
తూర్పు జిల్లా 20 మే 2022 51,660
జల్పాయిగురి 20 మే 2022 51,330
కలింపాంగ్ 20 మే 2022 51,330
ఉత్తర జిల్లా 20 మే 2022 51,660
దక్షిణ జిల్లా 20 మే 2022 51,660
పశ్చిమ జిల్లా 20 మే 2022 51,660
ఉత్తర జిల్లా : బంగారం ధర

ఉత్తర జిల్లా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
డార్జిలింగ్ 20 మే 2022 62,120
తూర్పు జిల్లా 20 మే 2022 62,520
జల్పాయిగురి 20 మే 2022 62,120
కలింపాంగ్ 20 మే 2022 62,120
ఉత్తర జిల్లా 20 మే 2022 62,520
దక్షిణ జిల్లా 20 మే 2022 62,520
పశ్చిమ జిల్లా 20 మే 2022 62,520
ఉత్తర జిల్లా : వెండి ధర