నుపర్హ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

నుపర్హ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

నుపర్హ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బలోడా 21 మే 2022 51,710
బలోడా బజార్ 21 మే 2022 51,710
బార్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
బోలంగీర్ 21 మే 2022 51,740
ధమ్తారి 21 మే 2022 51,710
దుర్గ్ 21 మే 2022 51,710
గారియాబంద్ 21 మే 2022 51,710
కలహండి 21 మే 2022 51,740
కంధమాల్ 21 మే 2022 51,740
కంకర్ 21 మే 2022 51,710
కొండగావ్ 21 మే 2022 51,710
మహాసముంద్ 21 మే 2022 51,710
నబరంగపూర్ 21 మే 2022 51,740
నుపర్హ 21 మే 2022 51,740
రాయ్ పూర్ 21 మే 2022 51,710
సోనాపూర్ 21 మే 2022 51,740
నుపర్హ : బంగారం ధర

నుపర్హ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బలోడా 21 మే 2022 62,980
బలోడా బజార్ 21 మే 2022 62,980
బార్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
బోలంగీర్ 21 మే 2022 63,020
ధమ్తారి 21 మే 2022 62,980
దుర్గ్ 21 మే 2022 62,980
గారియాబంద్ 21 మే 2022 62,980
కలహండి 21 మే 2022 63,020
కంధమాల్ 21 మే 2022 63,020
కంకర్ 21 మే 2022 62,980
కొండగావ్ 21 మే 2022 62,980
మహాసముంద్ 21 మే 2022 62,980
నబరంగపూర్ 21 మే 2022 63,020
నుపర్హ 21 మే 2022 63,020
రాయ్ పూర్ 21 మే 2022 62,980
సోనాపూర్ 21 మే 2022 63,020
నుపర్హ : వెండి ధర