ఉస్మానాబాద్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉస్మానాబాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉస్మానాబాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిడ్ 20 మే 2022 51,400
బీదర్ 20 మే 2022 51,430
గుల్బర్గా 20 మే 2022 51,430
లాతూర్ 20 మే 2022 51,400
నందే 20 మే 2022 51,400
ఉస్మానాబాద్ 20 మే 2022 51,400
పర్భాని 20 మే 2022 51,400
సోలాపూర్ 20 మే 2022 51,400
ఉస్మానాబాద్ : బంగారం ధర

ఉస్మానాబాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిడ్ 20 మే 2022 62,200
బీదర్ 20 మే 2022 62,250
గుల్బర్గా 20 మే 2022 62,250
లాతూర్ 20 మే 2022 62,200
నందే 20 మే 2022 62,200
ఉస్మానాబాద్ 20 మే 2022 62,200
పర్భాని 20 మే 2022 62,200
సోలాపూర్ 20 మే 2022 62,200
ఉస్మానాబాద్ : వెండి ధర