పాల్ఘర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పాల్ఘర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పాల్ఘర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
డామన్ 21 మే 2022 51,810
గ్రేటర్ ముంబై 21 మే 2022 51,730
ముంబై 21 మే 2022 51,730
నాసిక్ 21 మే 2022 51,730
నవసరి 21 మే 2022 51,800
పాల్ఘర్ 21 మే 2022 51,730
రాయ్‌గ .్ 21 మే 2022 51,730
సిల్వాస్సా 21 మే 2022 51,810
థానే 21 మే 2022 51,730
డాంగ్స్ 21 మే 2022 51,800
వల్సాద్ 21 మే 2022 51,800
పాల్ఘర్ : బంగారం ధర

పాల్ఘర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
డామన్ 21 మే 2022 63,100
గ్రేటర్ ముంబై 21 మే 2022 63,010
ముంబై 21 మే 2022 63,010
నాసిక్ 21 మే 2022 63,010
నవసరి 21 మే 2022 63,090
పాల్ఘర్ 21 మే 2022 63,010
రాయ్‌గ .్ 21 మే 2022 63,010
సిల్వాస్సా 21 మే 2022 63,100
థానే 21 మే 2022 63,010
డాంగ్స్ 21 మే 2022 63,090
వల్సాద్ 21 మే 2022 63,090
పాల్ఘర్ : వెండి ధర