పాలి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పాలి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పాలి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మీర్ 20 మే 2022 51,390
అరవల్లి 20 మే 2022 51,460
భిల్వారా 20 మే 2022 51,390
జలోర్ 20 మే 2022 51,390
జోధ్పూర్ 20 మే 2022 51,390
పాలి 20 మే 2022 51,390
రాజ్‌సమంద్ 20 మే 2022 51,390
సిరోహి 20 మే 2022 51,390
ఉదయపూర్ 20 మే 2022 51,390
పాలి : బంగారం ధర

పాలి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మీర్ 20 మే 2022 62,190
అరవల్లి 20 మే 2022 62,280
భిల్వారా 20 మే 2022 62,190
జలోర్ 20 మే 2022 62,190
జోధ్పూర్ 20 మే 2022 62,190
పాలి 20 మే 2022 62,190
రాజ్‌సమంద్ 20 మే 2022 62,190
సిరోహి 20 మే 2022 62,190
ఉదయపూర్ 20 మే 2022 62,190
పాలి : వెండి ధర