పాల్వాల్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పాల్వాల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పాల్వాల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 21 మే 2022 51,740
అలీగ .్ 21 మే 2022 51,740
అల్వార్ 21 మే 2022 51,720
అమ్రోహా 21 మే 2022 51,740
బాగ్‌పత్ 21 మే 2022 51,740
భరత్పూర్ 21 మే 2022 51,720
భివానీ 21 మే 2022 51,720
బిజ్నోర్ 21 మే 2022 51,740
బులంద్‌షహర్ 21 మే 2022 51,740
చార్కి దాద్రి 21 మే 2022 51,720
సివిల్ లైన్స్ 21 మే 2022 51,640
డిఫెన్స్ కాలనీ 21 మే 2022 51,640
ద్వారక 21 మే 2022 51,640
ఎటా 21 మే 2022 51,740
ఫరీదాబాద్ 21 మే 2022 51,720
ఫిరోజాబాద్ 21 మే 2022 51,740
గౌతమ్ బుద్ నగర్ 21 మే 2022 51,740
ఘజియాబాద్ 21 మే 2022 51,740
గుర్గావ్ 21 మే 2022 51,720
హాపూర్ 21 మే 2022 51,740
హత్రాస్ 21 మే 2022 51,740
J జ్జర్ 21 మే 2022 51,720
కాశీ రామ్ నగర్ 21 మే 2022 51,740
మహేంద్రగ h ్ 21 మే 2022 51,720
మధుర 21 మే 2022 51,740
మీరట్ 21 మే 2022 51,740
మేవాట్ 21 మే 2022 51,720
మొరాదాబాద్ 21 మే 2022 51,740
ముజఫర్ నగర్ 21 మే 2022 51,740
నరేలా 21 మే 2022 51,640
న్యూఢిల్లీ 21 మే 2022 51,640
పాల్వాల్ 21 మే 2022 51,720
పానిపట్ 21 మే 2022 51,720
ప్రీత్ విహార్ 21 మే 2022 51,640
రాజౌరి గార్డెన్ 21 మే 2022 51,640
రేవారి 21 మే 2022 51,720
రోహిణి 21 మే 2022 51,640
రోహ్తక్ 21 మే 2022 51,720
సాకేత్ 21 మే 2022 51,640
సంభల్ 21 మే 2022 51,740
షహదారా 21 మే 2022 51,640
షంలి 21 మే 2022 51,740
సోనిపట్ 21 మే 2022 51,720
యమునా విహార్ 21 మే 2022 51,640
పాల్వాల్ : బంగారం ధర

పాల్వాల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 21 మే 2022 63,020
అలీగ .్ 21 మే 2022 63,020
అల్వార్ 21 మే 2022 63,000
అమ్రోహా 21 మే 2022 63,020
బాగ్‌పత్ 21 మే 2022 63,020
భరత్పూర్ 21 మే 2022 63,000
భివానీ 21 మే 2022 62,990
బిజ్నోర్ 21 మే 2022 63,020
బులంద్‌షహర్ 21 మే 2022 63,020
చార్కి దాద్రి 21 మే 2022 62,990
సివిల్ లైన్స్ 21 మే 2022 62,900
డిఫెన్స్ కాలనీ 21 మే 2022 62,900
ద్వారక 21 మే 2022 62,900
ఎటా 21 మే 2022 63,020
ఫరీదాబాద్ 21 మే 2022 62,990
ఫిరోజాబాద్ 21 మే 2022 63,020
గౌతమ్ బుద్ నగర్ 21 మే 2022 63,020
ఘజియాబాద్ 21 మే 2022 63,020
గుర్గావ్ 21 మే 2022 62,990
హాపూర్ 21 మే 2022 63,020
హత్రాస్ 21 మే 2022 63,020
J జ్జర్ 21 మే 2022 62,990
కాశీ రామ్ నగర్ 21 మే 2022 63,020
మహేంద్రగ h ్ 21 మే 2022 62,990
మధుర 21 మే 2022 63,020
మీరట్ 21 మే 2022 63,020
మేవాట్ 21 మే 2022 62,990
మొరాదాబాద్ 21 మే 2022 63,020
ముజఫర్ నగర్ 21 మే 2022 63,020
నరేలా 21 మే 2022 62,900
న్యూఢిల్లీ 21 మే 2022 62,900
పాల్వాల్ 21 మే 2022 62,990
పానిపట్ 21 మే 2022 62,990
ప్రీత్ విహార్ 21 మే 2022 62,900
రాజౌరి గార్డెన్ 21 మే 2022 62,900
రేవారి 21 మే 2022 62,990
రోహిణి 21 మే 2022 62,900
రోహ్తక్ 21 మే 2022 62,990
సాకేత్ 21 మే 2022 62,900
సంభల్ 21 మే 2022 63,020
షహదారా 21 మే 2022 62,900
షంలి 21 మే 2022 63,020
సోనిపట్ 21 మే 2022 62,990
యమునా విహార్ 21 మే 2022 62,900
పాల్వాల్ : వెండి ధర