పనాజీ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పనాజీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పనాజీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బెల్గాం 20 మే 2022 51,430
ధార్వాడ్ 20 మే 2022 51,430
కొల్లాపూర్ 20 మే 2022 51,400
మార్గవో 20 మే 2022 51,410
పనాజీ 20 మే 2022 51,410
సింధుదుర్గ్ 20 మే 2022 51,400
ఉత్తర కన్నడ్ 20 మే 2022 51,430
పనాజీ : బంగారం ధర

పనాజీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బెల్గాం 20 మే 2022 62,250
ధార్వాడ్ 20 మే 2022 62,250
కొల్లాపూర్ 20 మే 2022 62,200
మార్గవో 20 మే 2022 62,220
పనాజీ 20 మే 2022 62,220
సింధుదుర్గ్ 20 మే 2022 62,200
ఉత్తర కన్నడ్ 20 మే 2022 62,250
పనాజీ : వెండి ధర