పాపుంపారే : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పాపుంపారే : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పాపుంపారే : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిశ్వనాథ్ 20 మే 2022 51,830
చారిడియో 20 మే 2022 51,830
ధెమాజీ 20 మే 2022 51,830
దిబ్రుగ arh ్ 20 మే 2022 51,830
డిమాపూర్ 20 మే 2022 51,960
తూర్పు ఖమెంగ్ 20 మే 2022 51,870
గోలఘాట్ 20 మే 2022 51,830
హోజై 20 మే 2022 51,830
జోర్హాట్ 20 మే 2022 51,830
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 51,830
లఖింపూర్ 20 మే 2022 51,830
లాంగ్లెంగ్ 20 మే 2022 51,960
దిగువ సుబన్సిరి 20 మే 2022 51,870
మజులి 20 మే 2022 51,830
మోకోక్చుంగ్ 20 మే 2022 51,960
సోమ 20 మే 2022 51,960
నాగాన్ 20 మే 2022 51,830
పాపుంపారే 20 మే 2022 51,870
సిబ్సాగర్ 20 మే 2022 51,830
సోనిత్పూర్ 20 మే 2022 51,830
ట్యూన్సాంగ్ 20 మే 2022 51,960
ఎగువ సిబన్సిరి 20 మే 2022 51,870
వెస్ట్ కామెంగ్ 20 మే 2022 51,870
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 51,830
వెస్ట్ సియాంగ్ 20 మే 2022 51,870
వోఖా 20 మే 2022 51,960
జున్‌హెబోటో 20 మే 2022 51,960
పాపుంపారే : బంగారం ధర

పాపుంపారే : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిశ్వనాథ్ 20 మే 2022 63,140
చారిడియో 20 మే 2022 63,140
ధెమాజీ 20 మే 2022 63,140
దిబ్రుగ arh ్ 20 మే 2022 63,140
డిమాపూర్ 20 మే 2022 63,280
తూర్పు ఖమెంగ్ 20 మే 2022 63,190
గోలఘాట్ 20 మే 2022 63,140
హోజై 20 మే 2022 63,140
జోర్హాట్ 20 మే 2022 63,140
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 63,140
లఖింపూర్ 20 మే 2022 63,140
లాంగ్లెంగ్ 20 మే 2022 63,280
దిగువ సుబన్సిరి 20 మే 2022 63,190
మజులి 20 మే 2022 63,140
మోకోక్చుంగ్ 20 మే 2022 63,280
సోమ 20 మే 2022 63,280
నాగాన్ 20 మే 2022 63,140
పాపుంపారే 20 మే 2022 63,190
సిబ్సాగర్ 20 మే 2022 63,140
సోనిత్పూర్ 20 మే 2022 63,140
ట్యూన్సాంగ్ 20 మే 2022 63,280
ఎగువ సిబన్సిరి 20 మే 2022 63,190
వెస్ట్ కామెంగ్ 20 మే 2022 63,190
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 63,140
వెస్ట్ సియాంగ్ 20 మే 2022 63,190
వోఖా 20 మే 2022 63,280
జున్‌హెబోటో 20 మే 2022 63,280
పాపుంపారే : వెండి ధర