పటాన్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పటాన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పటాన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మదాబాద్ 20 మే 2022 51,460
గాంధీ నగర్ 20 మే 2022 51,460
హిమ్మత్‌నగర్ 20 మే 2022 51,460
జలోర్ 20 మే 2022 51,390
ఖేడా 20 మే 2022 51,460
మెహసానా 20 మే 2022 51,460
పాలన్పూర్ 20 మే 2022 51,460
పటాన్ 20 మే 2022 51,460
సిరోహి 20 మే 2022 51,390
సురేంద్రనగర్ 20 మే 2022 51,460
పటాన్ : బంగారం ధర

పటాన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మదాబాద్ 20 మే 2022 62,280
గాంధీ నగర్ 20 మే 2022 62,280
హిమ్మత్‌నగర్ 20 మే 2022 62,280
జలోర్ 20 మే 2022 62,190
ఖేడా 20 మే 2022 62,280
మెహసానా 20 మే 2022 62,280
పాలన్పూర్ 20 మే 2022 62,280
పటాన్ 20 మే 2022 62,280
సిరోహి 20 మే 2022 62,190
సురేంద్రనగర్ 20 మే 2022 62,280
పటాన్ : వెండి ధర