పెరెన్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పెరెన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పెరెన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిష్ణుపూర్ 21 మే 2022 51,940
బిశ్వనాథ్ 21 మే 2022 51,830
కాచర్ 21 మే 2022 51,830
చందేల్ 21 మే 2022 51,940
చురచంద్పూర్ 21 మే 2022 51,940
డిమా హసావో 21 మే 2022 51,830
డిమాపూర్ 21 మే 2022 51,960
తూర్పు ఇంఫాల్ 21 మే 2022 51,940
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
గోలఘాట్ 21 మే 2022 51,830
హైలకాండి 21 మే 2022 51,830
హోజై 21 మే 2022 51,830
జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
జిరిబామ్ 21 మే 2022 51,940
జోర్హాట్ 21 మే 2022 51,830
కాకింగ్ 21 మే 2022 51,940
కాంగ్పోక్పి 21 మే 2022 51,940
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 51,830
కిఫేర్ 21 మే 2022 51,960
కోహిమా 21 మే 2022 51,960
లాంగ్లెంగ్ 21 మే 2022 51,960
మోకోక్చుంగ్ 21 మే 2022 51,960
నాగాన్ 21 మే 2022 51,830
ననీ 21 మే 2022 51,940
పెరెన్ 21 మే 2022 51,960
ఫెక్ 21 మే 2022 51,960
ఫెర్జాల్ 21 మే 2022 51,940
సేనాపతి 21 మే 2022 51,940
సోనిత్పూర్ 21 మే 2022 51,830
టామెంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 51,940
తెంగ్నౌపాల్ 21 మే 2022 51,940
తౌబల్ 21 మే 2022 51,940
ట్యూన్సాంగ్ 21 మే 2022 51,960
ఉఖ్రుల్ 21 మే 2022 51,940
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 21 మే 2022 51,940
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 51,830
వోఖా 21 మే 2022 51,960
జున్‌హెబోటో 21 మే 2022 51,960
పెరెన్ : బంగారం ధర

పెరెన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిష్ణుపూర్ 21 మే 2022 63,270
బిశ్వనాథ్ 21 మే 2022 63,140
కాచర్ 21 మే 2022 63,140
చందేల్ 21 మే 2022 63,270
చురచంద్పూర్ 21 మే 2022 63,270
డిమా హసావో 21 మే 2022 63,140
డిమాపూర్ 21 మే 2022 63,280
తూర్పు ఇంఫాల్ 21 మే 2022 63,270
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
గోలఘాట్ 21 మే 2022 63,140
హైలకాండి 21 మే 2022 63,140
హోజై 21 మే 2022 63,140
జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
జిరిబామ్ 21 మే 2022 63,270
జోర్హాట్ 21 మే 2022 63,140
కాకింగ్ 21 మే 2022 63,270
కాంగ్పోక్పి 21 మే 2022 63,270
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 63,140
కిఫేర్ 21 మే 2022 63,280
కోహిమా 21 మే 2022 63,280
లాంగ్లెంగ్ 21 మే 2022 63,280
మోకోక్చుంగ్ 21 మే 2022 63,280
నాగాన్ 21 మే 2022 63,140
ననీ 21 మే 2022 63,270
పెరెన్ 21 మే 2022 63,280
ఫెక్ 21 మే 2022 63,280
ఫెర్జాల్ 21 మే 2022 63,270
సేనాపతి 21 మే 2022 63,270
సోనిత్పూర్ 21 మే 2022 63,140
టామెంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 63,270
తెంగ్నౌపాల్ 21 మే 2022 63,270
తౌబల్ 21 మే 2022 63,270
ట్యూన్సాంగ్ 21 మే 2022 63,280
ఉఖ్రుల్ 21 మే 2022 63,270
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 21 మే 2022 63,270
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 63,140
వోఖా 21 మే 2022 63,280
జున్‌హెబోటో 21 మే 2022 63,280
పెరెన్ : వెండి ధర