ఫెక్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఫెక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఫెక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిష్ణుపూర్ 20 మే 2022 51,940
చారిడియో 20 మే 2022 51,830
డిమా హసావో 20 మే 2022 51,830
డిమాపూర్ 20 మే 2022 51,960
తూర్పు ఇంఫాల్ 20 మే 2022 51,940
గోలఘాట్ 20 మే 2022 51,830
జోర్హాట్ 20 మే 2022 51,830
కాకింగ్ 20 మే 2022 51,940
కాంగ్పోక్పి 20 మే 2022 51,940
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 51,830
కిఫేర్ 20 మే 2022 51,960
కోహిమా 20 మే 2022 51,960
దీర్ఘకాలం 20 మే 2022 51,870
లాంగ్లెంగ్ 20 మే 2022 51,960
మజులి 20 మే 2022 51,830
మోకోక్చుంగ్ 20 మే 2022 51,960
సోమ 20 మే 2022 51,960
ననీ 20 మే 2022 51,940
పెరెన్ 20 మే 2022 51,960
ఫెక్ 20 మే 2022 51,960
సేనాపతి 20 మే 2022 51,940
సిబ్సాగర్ 20 మే 2022 51,830
టామెంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 51,940
తెంగ్నౌపాల్ 20 మే 2022 51,940
తౌబల్ 20 మే 2022 51,940
ట్యూన్సాంగ్ 20 మే 2022 51,960
ఉఖ్రుల్ 20 మే 2022 51,940
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 20 మే 2022 51,940
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 51,830
వోఖా 20 మే 2022 51,960
జున్‌హెబోటో 20 మే 2022 51,960
ఫెక్ : బంగారం ధర

ఫెక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిష్ణుపూర్ 20 మే 2022 63,270
చారిడియో 20 మే 2022 63,140
డిమా హసావో 20 మే 2022 63,140
డిమాపూర్ 20 మే 2022 63,280
తూర్పు ఇంఫాల్ 20 మే 2022 63,270
గోలఘాట్ 20 మే 2022 63,140
జోర్హాట్ 20 మే 2022 63,140
కాకింగ్ 20 మే 2022 63,270
కాంగ్పోక్పి 20 మే 2022 63,270
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 63,140
కిఫేర్ 20 మే 2022 63,280
కోహిమా 20 మే 2022 63,280
దీర్ఘకాలం 20 మే 2022 63,190
లాంగ్లెంగ్ 20 మే 2022 63,280
మజులి 20 మే 2022 63,140
మోకోక్చుంగ్ 20 మే 2022 63,280
సోమ 20 మే 2022 63,280
ననీ 20 మే 2022 63,270
పెరెన్ 20 మే 2022 63,280
ఫెక్ 20 మే 2022 63,280
సేనాపతి 20 మే 2022 63,270
సిబ్సాగర్ 20 మే 2022 63,140
టామెంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 63,270
తెంగ్నౌపాల్ 20 మే 2022 63,270
తౌబల్ 20 మే 2022 63,270
ట్యూన్సాంగ్ 20 మే 2022 63,280
ఉఖ్రుల్ 20 మే 2022 63,270
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 20 మే 2022 63,270
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 63,140
వోఖా 20 మే 2022 63,280
జున్‌హెబోటో 20 మే 2022 63,280
ఫెక్ : వెండి ధర