పిథోరగ h ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పిథోరగ h ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పిథోరగ h ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 21 మే 2022 51,760
బాగేశ్వర్ 21 మే 2022 51,760
బరేలీ 21 మే 2022 51,740
చమోలి 21 మే 2022 51,760
చంపావత్ 21 మే 2022 51,760
నైనిటాల్ 21 మే 2022 51,760
పౌరి 21 మే 2022 51,760
పిలిభిత్ 21 మే 2022 51,740
పిథోరగ h ్ 21 మే 2022 51,760
రాంపూర్ 21 మే 2022 51,740
రుద్రప్రయాగ్ 21 మే 2022 51,760
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 21 మే 2022 51,760
పిథోరగ h ్ : బంగారం ధర

పిథోరగ h ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 21 మే 2022 63,040
బాగేశ్వర్ 21 మే 2022 63,040
బరేలీ 21 మే 2022 63,020
చమోలి 21 మే 2022 63,040
చంపావత్ 21 మే 2022 63,040
నైనిటాల్ 21 మే 2022 63,040
పౌరి 21 మే 2022 63,040
పిలిభిత్ 21 మే 2022 63,020
పిథోరగ h ్ 21 మే 2022 63,040
రాంపూర్ 21 మే 2022 63,020
రుద్రప్రయాగ్ 21 మే 2022 63,040
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 21 మే 2022 63,040
పిథోరగ h ్ : వెండి ధర