ప్రకాశం : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ప్రకాశం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ప్రకాశం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
గుంటూరు 21 మే 2022 51,810
కదప 21 మే 2022 51,810
నెల్లూరు 21 మే 2022 51,810
ప్రకాశం 21 మే 2022 51,810
ప్రకాశం : బంగారం ధర

ప్రకాశం : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
గుంటూరు 21 మే 2022 63,100
కదప 21 మే 2022 63,100
నెల్లూరు 21 మే 2022 63,100
ప్రకాశం 21 మే 2022 63,100
ప్రకాశం : వెండి ధర