పూణే : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పూణే : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పూణే : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మద్‌నగర్ 20 మే 2022 51,400
గ్రేటర్ ముంబై 20 మే 2022 51,400
ముంబై 20 మే 2022 51,400
పూణే 20 మే 2022 51,400
రాయ్‌గ .్ 20 మే 2022 51,400
సతారా 20 మే 2022 51,400
థానే 20 మే 2022 51,400
పూణే : బంగారం ధర

పూణే : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మద్‌నగర్ 20 మే 2022 62,200
గ్రేటర్ ముంబై 20 మే 2022 62,200
ముంబై 20 మే 2022 62,200
పూణే 20 మే 2022 62,200
రాయ్‌గ .్ 20 మే 2022 62,200
సతారా 20 మే 2022 62,200
థానే 20 మే 2022 62,200
పూణే : వెండి ధర