పూరి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పూరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పూరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంగుల్ 20 మే 2022 51,410
భద్రక్ 20 మే 2022 51,410
కటక్ 20 మే 2022 51,410
ధెంకనల్ 20 మే 2022 51,410
గంజాం 20 మే 2022 51,410
జగత్సింగ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
జాజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
కేంద్రపారా 20 మే 2022 51,410
ఖోర్దా 20 మే 2022 51,410
నాయగర్ 20 మే 2022 51,410
పూరి 20 మే 2022 51,410
పూరి : బంగారం ధర

పూరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంగుల్ 20 మే 2022 62,220
భద్రక్ 20 మే 2022 62,220
కటక్ 20 మే 2022 62,220
ధెంకనల్ 20 మే 2022 62,220
గంజాం 20 మే 2022 62,220
జగత్సింగ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
జాజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
కేంద్రపారా 20 మే 2022 62,220
ఖోర్దా 20 మే 2022 62,220
నాయగర్ 20 మే 2022 62,220
పూరి 20 మే 2022 62,220
పూరి : వెండి ధర