పూర్నియా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పూర్నియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పూర్నియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 20 మే 2022 51,370
బంకా 20 మే 2022 51,370
బెగుసారై 20 మే 2022 51,370
భాగల్పూర్ 20 మే 2022 51,370
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,330
డార్జిలింగ్ 20 మే 2022 51,330
గొడ్డ 20 మే 2022 51,410
జల్పాయిగురి 20 మే 2022 51,330
జముయి 20 మే 2022 51,370
కతిహార్ 20 మే 2022 51,370
ఖాగారియా 20 మే 2022 51,370
కిషన్గంజ్ 20 మే 2022 51,370
లఖిసరై 20 మే 2022 51,370
మాధేపుర 20 మే 2022 51,370
మధుబని 20 మే 2022 51,370
మాల్డా 20 మే 2022 51,330
ముంగెర్ 20 మే 2022 51,370
పాకుర్ 20 మే 2022 51,410
పూర్నియా 20 మే 2022 51,370
సహర్సా 20 మే 2022 51,370
సాహిబ్‌గంజ్ 20 మే 2022 51,410
సుపాల్ 20 మే 2022 51,370
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,330
పూర్నియా : బంగారం ధర

పూర్నియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 20 మే 2022 62,170
బంకా 20 మే 2022 62,170
బెగుసారై 20 మే 2022 62,170
భాగల్పూర్ 20 మే 2022 62,170
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,120
డార్జిలింగ్ 20 మే 2022 62,120
గొడ్డ 20 మే 2022 62,220
జల్పాయిగురి 20 మే 2022 62,120
జముయి 20 మే 2022 62,170
కతిహార్ 20 మే 2022 62,170
ఖాగారియా 20 మే 2022 62,170
కిషన్గంజ్ 20 మే 2022 62,170
లఖిసరై 20 మే 2022 62,170
మాధేపుర 20 మే 2022 62,170
మధుబని 20 మే 2022 62,170
మాల్డా 20 మే 2022 62,120
ముంగెర్ 20 మే 2022 62,170
పాకుర్ 20 మే 2022 62,220
పూర్నియా 20 మే 2022 62,170
సహర్సా 20 మే 2022 62,170
సాహిబ్‌గంజ్ 20 మే 2022 62,220
సుపాల్ 20 మే 2022 62,170
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,120
పూర్నియా : వెండి ధర